Đây là kết luận của PTTg Vương Đình Huệ về dự thảo nghị quyết một số giải pháp thuế nhằm tháo gỡ khó khăn vướng mắc, đẩy mạnh sự phát triển của doanh nghiệp.

Khong xoa no hon 14.000 ty VND no thue voi DN giai the, pha san - Anh 1

Dự thảo nghị quyết này không quy định về xóa nợ thuế, khoanh nợ thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt đối với các trường hợp giải thể, phá sản , bỏ kinh doanh vì đây là vấn đề quản lý thuế , không liên quan đến khó khăn vướng mắc của doanh nghiệp.

Trước đó, số nợ tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt được Bộ Tài chính đề nghị xóa do người nộp thuế thực tế đã giải thể, phá sản, bỏ kinh doanh trước năm 2014 là 7.400 tỷ VND. Số nợ tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt đề nghị khoanh do người nộp thuế thực tế đã giải thể, phá sản, bỏ kinh doanh phát sinh trong 2 năm (2014 -2015) khoảng 6.700 tỷ VND.