Là một trong những nội dung được quy định tại quy trình tiếp nhận, giải quyết khiếu nại (KN), tố cáo (TC) của Kiểm toán Nhà nước (KTNN).

Điều 16 quy định, trong trường hợp người TC xin rút nội dung TC và xét thấy việc rút TC là có căn cứ thì người giải quyết TC không xem xét, giải quyết nội dung TC đó. Trong trường hợp xét thấy hành vi vi phạm pháp luật vẫn chưa được phát hiện và xử lý thì người giải quyết TC vẫn xem xét, giải quyết theo quy định của pháp luật.

Trong trường hợp có căn cứ cho rằng việc rút TC do người TC bị đe dọa, ép buộc thì người giải quyết TC phải áp dụng các biện pháp để bảo vệ người TC, xử lý nghiêm đối với người đe dọa, ép buộc người TC, đồng thời phải xem xét, giải quyết TC theo quy định của pháp luật.

Đối với TC tiếp mà việc giải quyết TC của các đơn vị trực thuộc KTNN là đúng pháp luật, không có tình tiết mới, không phát hiện dấu hiệu vi phạm pháp luật thì không giải quyết lại. Chánh Thanh tra KTNN, thủ trưởng đơn vị được giao xử lý TC thừa lệnh Tổng KTNN thông báo bằng văn bản cho người TC về việc không thụ lý giải quyết TC tiếp và đề nghị chấm dứt việc TC, đồng thời gửi cho cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân có liên quan theo quy định.

Các trường hợp đã quá thời hạn giải quyết TC mà vụ việc chưa được giải quyết hoặc có nội dung TC chưa được giải quyết, người có trách nhiệm giải quyết TC phải giải quyết, đồng thời báo cáo Tổng KTNN nêu rõ lý do về việc chưa giải quyết TC.

Đối với TC đã được giải quyết đúng pháp luật nhưng có tình tiết mới chưa được phát hiện trong quá trình giải quyết TC có thể làm thay đổi kết quả giải quyết TC thì người đã giải quyết TC phải tiếp tục giải quyết TC đó theo thẩm quyền.

Người giải quyết TC phải ban hành quyết định thụ lý giải quyết TC (sau đây gọi tắt là quyết định thụ lý). Việc thay đổi, bổ sung nội dung quyết định thụ lý phải thực hiện bằng quyết định của người giải quyết TC.

Việc giải quyết TC phải tiến hành xác minh thì trong quyết định thụ lý phải thành lập tổ xác minh TC có từ hai người trở lên, trong đó giao cho một người làm tổ trưởng hoặc giao cho một đơn vị trực thuộc tiến hành xác minh thì thủ trưởng đơn vị được giao nhiệm vụ xác minh nội dung TC có trách nhiệm thành lập tổ xác minh theo quy định.

Quyết định thành lập tổ xác minh được giao cho người bị TC (nếu người bị TC là đơn vị trực thuộc KTNN thì giao quyết định thành lập tổ xác minh cho thủ trưởng đơn vị) hoặc tổ chức việc công bố quyết định thành lập tổ xác minh với thành phần tham dự gồm: Đại diện đơn vị thành lập tổ xác minh, tổ xác minh, người bị TC; trường hợp cần thiết, mời đại diện cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân có liên quan tham dự.

Người giải quyết TC phải gửi quyết định thụ lý giải quyết TC hoặc văn bản thông báo về việc thụ lý TC cho người TC và Thanh tra KTNN (nếu người giải quyết TC là thủ trưởng đơn vị trực thuộc KTNN).

Tổ trưởng tổ xác minh lập kế hoạch xác minh nội dung TC theo quy định, trình người ra quyết định thành lập tổ xác minh phê duyệt và tổ chức thực hiện theo đúng kế hoạch đã được phê duyệt.

Trong trường hợp cần thiết: Người giải quyết TC tổ chức làm việc trực tiếp với người TC để làm rõ nội dung TC và các vấn đề khác có liên quan trước khi quyết định thụ lý giải quyết. Tổ xác minh làm việc trực tiếp với người TC yêu cầu người TC cung cấp thông tin, tài liệu, bằng chứng để làm rõ nội dung TC. Buổi làm việc phải lập thành biên bản. Phương thức liên hệ, bố trí thời gian, địa điểm làm việc phải phù hợp để bảo vệ bí mật cho người TC.

Trong trường hợp không làm việc trực tiếp với người TC vì lý do khách quan thì người ra quyết định thành lập Tổ xác minh hoặc Tổ trưởng Tổ xác minh có văn bản yêu cầu người TC cung cấp thông tin, tài liệu, bằng chứng để làm rõ nội dung TC.

Tổ xác minh phải làm việc trực tiếp với người bị TC; yêu cầu người bị TC giải trình bằng văn bản về những nội dung bị TC, cung cấp thông tin, tài liệu, bằng chứng liên quan đến nội dung bị TC, nội dung giải trình. Buổi làm việc phải được lập thành biên bản. Trong trường hợp giải trình của người bị TC chưa rõ; thông tin, tài liệu, bằng chứng do người bị TC cung cấp chưa đầy đủ thì Tổ xác minh yêu cầu người bị TC tiếp tục giải trình, cung cấp thông tin, tài liệu, bằng chứng về các vấn đề còn chưa rõ.

Để làm rõ nội dung TC, người ra quyết định thành lập tổ xác minh hoặc tổ xác minh yêu cầu cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân liên quan cung cấp thông tin, tài liệu, bằng chứng liên quan đến nội dung TC.

Trong trường hợp cần thiết, tổ xác minh trực tiếp làm việc với cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân liên quan để thu thập thông tin, tài liệu, bằng chứng liên quan đến nội dung TC. Buổi làm việc được lập thành biên bản.

Thanh tra KTNN có trách nhiệm giám sát, kiểm tra, đôn đốc các đơn vị trực thuộc KTNN có thẩm quyền giải quyết KN,TC thực hiện nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật và quy trình này; theo dõi, tổng hợp kết quả giải quyết KN,TC của KTNN.

Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc KTNN có thẩm quyền giải quyết KN,TC hoặc được giao tham mưu giải quyết KN,TC có trách nhiệm thực hiện nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật và quy trình này.

B.B.Đ