(baodautu.vn) Tổng cục Thuế vừa gửi công văn tới cơ quan thuế các địa phương khẳng định tiếp tục giữ nguyên bậc thuế môn bài năm 2010 để áp dụng cho năm 2011 mặc dù trước đó, một số cơ quan thuế địa phương đề nghị quy định lại bậc thuế môn bài.

Việc giữ nguyên bậc thuế môn bài, theo Tổng cục Thuế, là để ổn định về số thu, phù hợp với định hướng thay đổi chính sách thời trong gian tới. Theo Biểu thuế môn bài hiện hành, hộ gia đình, cá nhân kinh doanh có thu nhập trên 1,5 triệu đồng/tháng phải nộp thuế môn bài cả năm là 1 triệu đồng; thu nhập từ 1 triệu đồng đến 1,5 triệu đồng/tháng nộp 750.000 đồng; thu nhập từ trên 500.000 đồng đến 750.000 đồng/tháng nộp 500.000 đồng; thu nhập trên 300.000 đồng đến 500.000 đồng nộp 100.000 đồng. Hộ gia đình, cá nhân kinh doanh có thu nhập từ 300.000 đồng/tháng trở xuống chỉ phải nộp thuế môn bài 50.000 đồng/năm. Năm 2011, các tổ chức kinh tế (doanh nghiệp, hợp tác xã…) chỉ phải nộp thuế môn bài 3 triệu đồng nếu có vốn đăng ký trên 10 tỷ đồng; nộp 2 triệu đồng nếu có vốn đăng ký từ 5 tỷ đồng đến 10 tỷ đồng; nộp 1,5 triệu đồng nếu có vốn đăng ký từ 2 tỷ đồng đến dưới 5 tỷ đồng và nộp thuế môn bài 1 triệu đồng nếu có vốn đăng ký dưới 2 tỷ đồng. Theo Biểu thuế môn bài hiện hành, hộ gia đình, cá nhân kinh doanh có thu nhập trên 1,5 triệu đồng/tháng phải nộp thuế môn bài cả năm là 1 triệu đồng; thu nhập từ 1 triệu đồng đến 1,5 triệu đồng/tháng nộp 750.000 đồng; thu nhập từ trên 500.000 đồng đến 750.000 đồng/tháng nộp 500.000 đồng; thu nhập trên 300.000 đồng đến 500.000 đồng nộp 100.000 đồng. Hộ gia đình, cá nhân kinh doanh có thu nhập từ 300.000 đồng/tháng trở xuống chỉ phải nộp thuế môn bài 50.000 đồng/năm. Năm 2011, các tổ chức kinh tế (doanh nghiệp, hợp tác xã…) chỉ phải nộp thuế môn bài 3 triệu đồng nếu có vốn đăng ký trên 10 tỷ đồng; nộp 2 triệu đồng nếu có vốn đăng ký từ 5 tỷ đồng đến 10 tỷ đồng; nộp 1,5 triệu đồng nếu có vốn đăng ký từ 2 tỷ đồng đến dưới 5 tỷ đồng và nộp thuế môn bài 1 triệu đồng nếu có vốn đăng ký dưới 2 tỷ đồng.