"Giống như mặt trời chói lọi, Cách mạng Tháng Mười chiếu sáng năm châu, thức tỉnh hàng triệu người bị áp bức, bóc lột trên trái đất. Trong lịch sử loài người, chưa từng có cuộc cách mạng nào có ý nghĩa to lớn và sâu xa như thế" - Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu đã khẳng định như vậy về ý nghĩa to lớn của Cách mạng Tháng Mười Nga. Gần một thế kỷ trôi qua, nhưng những bài học của Cách mạng Tháng Mười Nga vẫn có ý nghĩa thời sự, đặc biệt là việc không ngừng xây dựng và chỉnh đốn để duy trì đoàn kết nội bộ trong Đảng, gắn bó mật thiết với nhân dân...

Khong ngung xay dung, chinh don de duy tri doan ket trong Dang - Anh 1

1. Cách mạng Tháng Mười như tiếng sấm thức tỉnh những người Việt Nam yêu nước hướng về phía Liên Xô. Năm 1920, tức là 9 năm rời xa quê hương đi tìm đường cứu nước, đồng chí Nguyễn Ái Quốc đã tiếp xúc với Luận cương về vấn đề dân tộc và thuộc địa của Lênin, mở ra con đường sáng giải phóng dân tộc. Năm 1930, Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời là mốc son chói lọi có ý nghĩa quan trọng nhất trên con đường giải phóng dân tộc ta. Tiếp thu những bài học kinh nghiệm từ Cách mạng Tháng Mười, ngay sau khi được thành lập, Đảng ta đã tập hợp lực lượng, lãnh đạo các cuộc đấu tranh dân chủ, nổi bật là phong trào Xô Viết Nghệ Tĩnh, bước chuẩn bị cho Cách mạng Tháng Tám năm 1945 giành độc lập dân tộc.

Theo GS Vũ Hữu Ngoạn, nguyên Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, nhân dân thế giới đang thừa hưởng những lý tưởng của Cách mạng Tháng Mười để đấu tranh cho hòa bình và một trật tự thế giới mới: Công bằng, bình đẳng và tiến bộ xã hội. Ánh sáng Cách mạng Tháng Mười không bao giờ tắt vì đó là ánh sáng của lương tri, của văn hóa trong thời đại mới. Với tinh thần Cách mạng Tháng Mười vĩ đại, mỗi giai đoạn mới nhất định đánh dấu bằng những cuộc cách mạng mới ngày càng mạnh mẽ trong tất cả các lực lượng trên trái đất…

2. Theo các nhà nghiên cứu, một trong những bài học lớn và bao trùm nhất là Cách mạng Tháng Mười Nga nổ ra và giành thắng lợi vĩ đại gắn liền với vai trò tổ chức và lãnh đạo của Đảng Cộng sản do V.I.Lênin đứng đầu. Để làm được những điều vĩ đại, lãnh đạo thành công cách mạng, Đảng Cộng sản phải không ngừng xây dựng và chỉnh đốn để duy trì đoàn kết nội bộ, gắn bó mật thiết với nhân dân, đủ sức chiến đấu và năng lực lãnh đạo. Không xây dựng Đảng vững mạnh thì không thể lãnh đạo và giành bất cứ thắng lợi cách mạng nào.

Thấm nhuần bài học quý giá từ Cách mạng Tháng Mười Nga, trong suốt hành trình vĩ đại hơn 86 năm qua, Đảng Cộng sản Việt Nam đã không ngừng chăm lo xây dựng và chỉnh đốn đội ngũ. “Đảng ta là một đảng cầm quyền. Mỗi đảng viên và cán bộ phải thực sự thấm nhuần đạo đức cách mạng, thật sự cần kiệm liêm chính, chí công vô tư. Phải giữ gìn Đảng ta thật trong sạch. Phải xứng đáng là người lãnh đạo, là người đầy tớ thật trung thành của nhân dân” - Chủ tịch Hồ Chí Minh đã căn dặn toàn Đảng trong Di chúc, trước khi ra đi về thế giới người hiền. Toàn Đảng đã thực hiện lời dạy của Bác, nhờ đó đã vững tay chèo lái con thuyền Việt Nam vượt qua sóng gió, thực hiện đổi mới đất nước đạt được những thành tựu to lớn và có ý nghĩa lịch sử.

Bước vào giai đoạn phát triển mới, Đảng Cộng sản Việt Nam với tinh thần “thực hành dân chủ rộng rãi, thường xuyên và nghiêm chỉnh tự phê bình và phê bình”, tiếp tục củng cố và phát triển sự đoàn kết và thống nhất trong Đảng. Với thái độ nhìn thẳng vào sự thật, Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) đã ban hành Nghị quyết Trung ương 4 “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”. Hơn 4 năm thực hiện Nghị quyết đã tạo được những chuyển biến tích cực trong hệ thống chính trị. Quá trình tự phê bình và phê bình đã góp phần đấu tranh với những suy nghĩ và hành vi sai trái nhằm cảnh tỉnh, cảnh báo, răn đe, từng bước ngăn chặn, đẩy lùi tham nhũng, tiêu cực. Nhiều vụ án tham nhũng nghiêm trọng, phức tạp đã được phát hiện và tập trung chỉ đạo điều tra, truy tố, xét xử nghiêm minh, được nhân dân đồng tình, ủng hộ. Công tác đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" đạt được một số kết quả...

Với quyết tâm xây dựng và chỉnh đốn Đảng, phát biểu tại lễ kỷ niệm 85 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khẳng định: “Công tác xây dựng Đảng vẫn còn rất nhiều việc phải làm, nhất là việc đấu tranh chống sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; tệ tham nhũng, lãng phí, quan liêu, xa dân…”. Đại hội XII của Đảng đã đề ra yêu cầu, nhiệm vụ xây dựng, chỉnh đốn Đảng với 10 giải pháp cơ bản, đồng bộ, trong đó nhấn mạnh phải tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI).

Ngày 30-10 vừa qua, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XII đã ban hành Nghị quyết số 04-NQ/TƯ về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ”. Với mục tiêu: Nhận thức sâu sắc về nguy cơ, nhận diện đúng những biểu hiện và đề ra các giải pháp phù hợp để đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi có hiệu quả tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ. Kiên quyết khắc phục những yếu kém trong công tác cán bộ và quản lý cán bộ; xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp có bản lĩnh chính trị vững vàng, có đạo đức, trách nhiệm, năng lực và động cơ đúng đắn, thực sự tiên phong, gương mẫu, luôn đặt lợi ích của tập thể, quốc gia, dân tộc lên trên lợi ích cá nhân, thực sự là cán bộ của dân, phục vụ nhân dân. Củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng.

Với việc chỉ rõ 27 biểu hiện của ba nhóm vấn đề: Suy thoái về tư tưởng chính trị; về đạo đức lối sống; về “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; đề ra 4 nhóm giải pháp, nhiệm vụ: Về giáo dục chính trị tư tưởng, tự phê bình và phê bình; về cơ chế, chính sách; về kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng; về phát huy vai trò của nhân dân và Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội..., Nghị quyết TƯ 4 (khóa XII) sẽ giúp Đảng ta thực hiện được quyết tâm chính trị của Đảng và đáp ứng được lòng mong đợi của nhân dân.

Quốc Bình