Từ ngày 1-9-2016, phế liệu XK thu được từ quá trình sản xuất sản phẩm XK từ nguyên liệu NK không được miễn thuế XK.

Khong mien thue XK voi phe lieu tu nguyen lieu NK - Anh 1

quy định mới của Luật Thuế XK, thuế NK không quy định miễn thuế XK đối với hàng hóa là phế liệu XK thu được từ quá trình sản xuất sản phẩm XK từ nguyên liệu NK. Ảnh: T.Trang.

Đó là trả lời của Tổng cục Hải quan với 3 công ty là: Công ty TNHH Teayang Việt Nam, Công ty TNHH Teayang Hà Nội và Teayang Sài Gòn về đề nghị không thu thuế XK với phế liệu thép không gỉ.

Theo phân tích của Tổng cục Hải quan, các trường hợp miễn thuế đã được quy định cụ thể tại Điều 16 Luật Thuế XK, thuế NK và từ Điều 5 đến Điều 29 Nghị định 134/2016/NĐ-CP của Chính phủ. Trong đó, trường hợp miễn thuế đối với nguyên liệu, vật tư, linh kiện NK để sản xuất hàng hóa XK được quy định tại khoản 7 Điều 16 Luật Thuế XK, thuế NK và Điều 12 Nghị định 134/2016/NĐ-CP.

Tuy nhiên, Tổng cục Hải quan cũng cho biết, quy định mới của Luật Thuế XK, thuế NK không quy định miễn thuế XK đối với hàng hóa là phế liệu XK thu được từ quá trình sản xuất sản phẩm XK từ nguyên liệu NK, áp dụng đối với các tờ khai hải quan đăng ký từ ngày 1-9-2016.

Thu Trang