Hiện Ngân hàng Nhà nước không có chủ trương buộc một số ngân hàng sáp nhập, hợp nhất...