Vừa qua, chi hội phụ nữ thôn chúng tôi đã bầu chị Thanh làm Chi hội trưởng. Do tham gia công tác hội nên có lúc chị Thanh phải vắng nhà. Thấy vậy, chồng chị là anh Khánh không đồng ý và bắt chị phải nghỉ công tác ở chi hội phụ nữ để lo việc gia đình. Tuy nhiên, khi chúng tôi khuyên giải, động viên anh Khánh tạo điều kiện cho vợ tham gia công tác phụ nữ của địa phương thì anh Khánh cho rằng, đây là việc riêng của gia đình và anh có quyền không cho vợ tham gia công tác xã hội. Vậy đề nghị Tòa soạn cho biết, anh Khánh nói vậy có đúng không?

Nguyễn Thị Thu (Mường Khương - Lào Cai) Từ sau khi giành chính quyền, Đảng và Nhà nước ta đã đề ra nhiều chủ trương, chính sách và có nhiều biện pháp để đảm bảo quyền bình đẳng giữa nam giới và nữ giới. Trong các văn bản quy phạm pháp luật của Nhà nước ta hiện nay có rất nhiều văn bản trực tiếp hoặc gián tiếp quy định về quyền bình đẳng nam, nữ. Theo quy định tại Điều 63 Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 (sửa đổi, bổ sung năm 2001): “Công dân nữ và nam có quyền ngang nhau về mọi mặt chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội và gia đình. Nghiêm cấm mọi hành vi phân biệt đối xử với phụ nữ, xúc phạm nhân phẩm phụ nữ”. Ngoài ra, các văn bản quy phạm pháp luật khác cũng có nhiều điều, khoản trực tiếp nghiêm cấm các hành vi xâm hại quyền được bảo vệ tính mạng, danh dự, nhân phẩm của công dân nói chung, của phụ nữ nói riêng; cũng như quyền bình đẳng nam, nữ như: Bộ luật lao động, Bộ luật dân sự, Luật hôn nhân và gia đình... Ngày 29-11-2006, Quốc hội khóa XI kỳ họp thứ 10 đã thông qua Luật bình đẳng giới. Theo quy định tại Điều 4 của Luật: “Mục tiêu bình đẳng giới là xóa bỏ phân biệt đối xử về giới, tạo cơ hội như nhau cho nam và nữ trong phát triển kinh tế - xã hội và phát triển nguồn nhân lực, tiến tới bình đẳng giới thực chất giữa nam, nữ và thiết lập, củng cố quan hệ hợp tác, hỗ trợ giữa nam, nữ trong mọi lĩnh vực của đời sống xã hội và gia đình”. Và tại khoản 1 Điều 11 của Luật quy định: “Nam, nữ bình đẳng trong tham gia quản lý nhà nước, tham gia hoạt động xã hội”. Chính vì vậy, tham gia các hoạt động xã hội là quyền của phụ nữ. Đối chiếu với các nội dung trên, việc anh Khánh cho rằng anh có quyền không cho vợ tham gia công tác xã hội là hoàn toàn không đúng với các quy định của pháp luật hiện hành. Chưa kể là, nếu anh Khánh cố tình ngăn cản vợ hoặc có hành vi dùng vũ lực để ngăn cản vợ tham gia hoạt động xã hội thì còn vi phạm pháp luật hình sự. Đó là, theo quy định tại Điều 130 Bộ luật hình sự: “Người nào dùng vũ lực hoặc có hành vi nghiêm trọng khác cản trở phụ nữ tham gia hoạt động chính trị, kinh tế, khoa học, văn hóa, xã hội, thì bị phạt cảnh cáo, cải tạo không giam giữ đến một năm hoặc phạt tù từ ba tháng đến một năm”. Quang Lê