(VOH) - Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2013 và triển khai chương trình công tác năm 2014 khối Sở ngành thành phố và Bộ ngành Trung ương đã diễn ra chiều 17/1. Ông Võ Tiến Sỹ - Ủy viên Ban thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy TPHCM chủ trì hội nghị.

Năm 2013, Ban Tổ chức Thành ủy và cấp ủy trên cơ sở khối Sở ngành thành phố và Bộ ngành Trung ương đã cơ bản hoàn thành các nhiệm vụ xây dựng Đảng về tổ chức, cán bộ, Đảng viên và bảo vệ chính trị nội bộ theo chương trình công tác đã đề ra, góp phần tạo chuyển biến tích cực trong công tác tổ chức xây dựng Đảng của Đảng bộ thành phố. Trong đó, tập trung thực hiện các giải pháp khắc phục hạn chế, khuyết điểm theo chức năng, nhiệm vụ và trách nhiệm của Thành ủy, đẩy mạnh công tác quy hoạch và luân chuyển cán bộ quản lý, lãnh đạo đến năm 2020 và những năm tiếp theo. Đồng thời tập trung nâng cao sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, Đảng viên; nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ và xây dựng tổ chức cơ sở Đảng trong sạch, vững mạnh; đẩy mạnh xây dựng tổ chức Đảng, đoàn thể chính trị - xã hội trong các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước.

Nhiệm vụ trọng tâm chương trình công tác năm 2014 là tiếp tục tham mưu, xây dựng và triển khai các đề án thực hiện các nhóm giải pháp về tổ chức, cán bộ và sinh hoạt Đảng, thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”; nâng cao chất lượng sinh hoạt Đảng, đổi mới công tác cán bộ, thực hiện luân chuyển cán bộ tiến tới đại hội Đảng bộ các cấp năm 2015; củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của các cơ quan tham mưu về công tác tổ chức cán bộ; tăng cường công tác bảo vệ Đảng, đặc biệt là vấn đề chính trị hiện nay; thực hiện tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ và quản lý cán bộ, Đảng viên.