Trần Thị Anh Thư đoạt giải tư hạng mục Phần mềm Hệ thống tại ISEF 2017.