15 triệu đồng khoán cho một ĐBQH để đi lại cũng chưa biết đã đủ hay chưa mà phải cân nhắc tới tính tiện lợi của xe công và xe biển trắng.