Gần đây trên báo chí có đưa thông tin Bộ GD Pháp quy định trọng lượng cặp sách không được phép quá 10% trọng lượng cơ thể học sinh. Như vậy một chiếc cặp 7kg thì chủ nhân của nó phải nặng 70kg.