Viện bảo tàng cố cung Bắc Kinh (Cố cung Bác vật quán) - xưa là Tử Cấm Thành - là kho báu hoàng gia của hai triều Minh, Thanh, nơi thâu tàng một số lượng cực lớn những báu vật trong thiên hạ, lại có giá trị sử liệu rất cao.