Ngày 20/9/2013, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) ban hành Quyết định số 582/QĐ-UBCK xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty Cổ phần Khoáng sản và Vật liệu Xây dựng Hưng Long ( KHL ), địa chỉ: Thôn An Biên 1, Xã Lê Lợi, Huyện Hoành Bồ, Tỉnh Quảng Ninh, cụ thể như sau:

Phạt tiền 60.000.000 đồng (Sáu mươi triệu đồng) theo quy định tại Điểm a Khoản 3 Điều 33 Nghị định số 85/2010/NĐ-CP ngày 2/8/2010 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán.

Vì đã có hành vi vi phạm hành chính:

- Công bố thông tin không kịp thời Báo cáo tài chính các Quý I, II, III, IV/2012, Báo cáo tài chính các Quý I, II/2013, Báo cáo tài chính soát xét bán niên năm 2012, Báo cáo tài chính năm 2011 và năm 2012 đã kiểm toán, Báo cáo thường niên năm 2011 và năm 2012 theo quy định tại Khoản 1 Mục II, các Khoản 1.1, 1.2, 1.3 Mục IV Thông tư số 09/2010/TT-BTC ngày 15/1/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn về việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán - Thông tư số 09/2010/TT-BTC (nay là Điều 10, các Khoản 1, 2 Điều 7, Thông tư số 52/2012/TT-BTC ngày 5/4/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn về việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán - Thông tư số 52/2012/TT-BTC), Điều 10, các Khoản 1, 2 Điều 7 Thông tư số 52/2012/TT-BTC.

- Công bố thông tin không kịp thời Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng năm 2012, Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2011 và năm 2012 theo quy định tại Khoản 6 Mục IV, Khoản 1.2.4 Mục II Thông tư số 09/2010/TT-BTC (nay là Điều 10, Khoản 3 Điều 7 Thông tư số 52/2012/TT-BTC), Điều 10, Khoản 3 Điều 7 Thông tư số 52/2012/TT-BTC.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Theo Trí Thức Trẻ/UBCKNN