Mấy hôm nay, trên mạng xuất hiện một clip về cảnh quay cóp trong giờ kiểm tra Văn của học sinh lớp 12A4 trường PHT. Các bạn cười nói, quay phim rất vui vẻ, trên bàn bạn nào cũng có một tập phao… Chuyện quay cóp “biết rồi khổ lắm nói mãi”, nhưng không nói vẫn không được.