Việc DN tăng doanh số khi đưa hàng đến nơi cho thấy ở nhiều vùng, đặc biệt là nông thôn, người dân không mua hàng vì... không có hàng.