(Stox.vn)-Công ty cổ phần Khoáng sản Hòa Bình (KHB) thông báo ngày 10/02/2011 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức đợt 1 năm 2010 bằng tiền tỷ lệ 12%.

Theo đó, ngày 14/02/2011 là thời hạn đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông và ngày giao dịch không hưởng quyền là ngày 10/02/2011. Vào ngày 03/03/2011, KHB sẽ tiến hành chi trả cổ tức đợt 1 năm 2010 cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ thực hiện 12% (mỗi cổ đông nắm giữ 01 cổ phần của KHB sẽ được nhận 1.200 đồng). Về địa điểm thực hiện: Đối với chứng khoán lưu ký: người sở hữu làm thủ tục tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký Đối với chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty cổ phần Khoáng sản Hòa Bình từ ngày 03/03/2011. V.N HNX