Mới đây, tỉnh Khánh Hòa thông qua dự thảo Nghị quyết về chính sách hỗ trợ phát triển nông nghiệp giai đoạn 2017 - 2020 và thực hiện Chương trình nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020.

Khanh Hoa: Them 300 ty cho phat trien 'tam nong' - Anh 1

Khánh Hòa sẽ có thêm nhiều chính sách hỗ trợ cho diêm dân

Theo đó tỉnh sẽ có chính sách hỗ trợ thêm đối với tổ chức và cá nhân tham gia hoạt động trong các lĩnh vực như: chuyển đổi cây trồng, liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ nông sản, xây dựng cánh đồng lớn, ứng dụng công nghệ cao và thực hành sản xuất nông nghiệp tốt, chăn nuôi gia súc gia cầm tập trung, xây dựng và cải tạo cơ sở giết mổ gia súc gia cầm, nuôi trồng thủy sản, sản xuất diêm nghiệp và hoạt động ngành nghề nông thôn. Dự kiến ngân sách tỉnh hỗ trợ để thực hiện trong giai đoạn 2017 - 2020 gần 130 tỷ đồng.

Ngoài ra, đối với mục tiêu và bố trí nguồn lực trong Chương trình xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020, UBND tỉnh đã thống nhất bổ sung và sửa đổi mục tiêu tăng thêm 5 xã đạt chuẩn nông thôn mới.

Như vậy đến năm 2020, toàn tỉnh Khánh Hòa sẽ có 58/94 xã đạt chuẩn nông thôn mới tăng 5 xã so với Nghị quyết số 07/2016/NQ-HĐND trước đây. Đồng thời, nhu cầu vốn đầu tư để hoàn thành mục tiêu 58 xã đạt chuẩn trong năm 2020 dự kiến sẽ tăng thêm khoảng 200 tỷ đồng.