Để việc triển khai, thực hiện Quy chế thi đua, khen thưởng của Ngành đảm bảo được thống nhất, đồng bộ, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thi đua, khen thưởng trong toàn Ngành, Sở GD&ĐT yêu cầu phòng GD&ĐT các huyện, thị xã, thành phố nghiên cứu các nội dung liên quan của Quy chế thuộc phạm vi quản lý để triển khai tới các cơ sở giáo dục.

Khanh Hoa: Tang luong Giay khen cua Giam doc So GD&DT cho ca nhan - Anh 1

Các đơn vị trực thuộc Sở tổ chức phổ biến tới toàn thể công chức, viên chức và người lao động trong đơn vị; đồng thời, triển khai, thực hiện có hiệu quả Quy chế thi đua, khen thưởng của Ngành.

Trong đó, lưu ý một số nội dung sau: Danh hiệu “Lao động tiên tiến” đối với cá nhân của các cơ sở giáo dục và các đơn vị trực thuộc Sở, Giám đốc Sở ủy quyền cho Thủ trưởng các đơn vị xét và ra quyết định công nhận theo tiêu chuẩn quy định tại Khoản 1, Điều 24, Luật Thi đua, Khen thưởng (như năm học trước).

Danh hiệu “Tập thể Lao động tiên tiến” đối với các tổ chuyên môn của các cơ sở giáo dục và các đơn vị trực thuộc Sở, Giám đốc Sở ủy quyền cho Thủ trưởng các đơn vị xét và ra quyết định công nhận theo tiêu chuẩn quy định tại Khoản 1, Điều 28 Luật Thi đua, Khen thưởng.

Từ năm học này, các đơn vị không đề nghị hình thức khen thưởng (Giấy khen của Giám đốc Sở) cho các tổ chuyên môn; đồng thời sẽ tăng số lượng Giấy khen của Giám đốc Sở cho các cá nhân.