Đại hội khẳng định, năm năm qua, toàn Đảng, toàn dân ta đã nỗ lực phấn đấu vượt qua khó khăn thách thức, đạt được những thành tựu quan trọng trong việc thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ Đại hội X đề ra. Đại hội cũng chỉ ra những hạn chế, yếu kém và nguyên nhân của những hạn chế, yếu kém trong quá trình thực hiện Nghị quyết Đại hội X của Đảng.

Tuy còn nhiều hạn chế, yếu kém, nhưng kết quả đạt được trong 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội X đã góp phần quan trọng vào việc thực hiện thắng lợi Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2001 - 2010 và Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội trong 20 năm qua. Mười năm thực hiện Chiến lược, chúng ta đạt được những thành tựu to lớn, rất quan trọng, nhiều mục tiêu chủ yếu của Chiến lược 2001 - 2010 đã được thực hiện. Sau 20 năm thực hiện Cương lĩnh, chúng ta đã giành được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử. Đất nước thực hiện thành công công cuộc đổi mới, ra khỏi tình trạng nước nghèo, kém phát triển; đời sống nhân dân được cải thiện rõ rệt. Hệ thống chính trị và khối đại đoàn kết dân tộc được củng cố, tăng cường. Độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của đất nước được giữ vững, vị thế và uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế ngày càng được nâng cao. Sức mạnh tổng hợp của đất nước đã tăng lên rất nhiều, tạo tiền đề để nước ta tiếp tục phát triển mạnh mẽ hơn theo con đường xã hội chủ nghĩa. Trên cơ sở những quan điểm cơ bản và định hướng lớn của Cương lĩnh, Đại hội đã xác định mục tiêu tổng quát của Chiến lược phát triển kinh tế-xã hội 2011 - 2020 là: Phấn đấu đến năm 2020 nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại; chính trị, xã hội ổn định, dân chủ, kỷ cương, đồng thuận; đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được nâng lên rõ rệt; độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ được giữ vững; vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế tiếp tục được nâng lên; tạo tiền đề vững chắc để phát triển cao hơn trong giai đoạn sau. Năm năm 2011 - 2015 là bước rất quan trọng trong việc thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 2011 - 2020. Mục tiêu tổng quát trong 5 năm tới là: Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng; đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới; xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy dân chủ và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc; phát triển kinh tế nhanh, bền vững; nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân; giữ vững ổn định chính trị - xã hội; tăng cường hoạt động đối ngoại; bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ; tạo nền tảng để đến năm 2020 nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại. Đất nước ta đã vượt qua những khó khăn, thử thách to lớn, ngày càng lớn mạnh và đang vững bước đi lên. Tình hình thế giới thay đổi nhanh chóng và phức tạp, tạo cho nước ta nhiều thời cơ nhưng cũng đặt ra nhiều thách thức mới. Thành công to lớn của Đại hội XI mang đến cho hàng triệu trái tim của những người cộng sản, của nhân dân ta từ bắc chí nam, của kiều bào ta ở nước ngoài niềm tự hào lớn lao, đồng thời cũng đặt lên vai Đảng ta, mọi tổ chức đảng và đội ngũ đảng viên những trọng trách nặng nề. Giữ vững bản chất và tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng, xây dựng Đảng thật sự trong sạch, vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng và tổ chức, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng là nhiệm vụ then chốt, có ý nghĩa sống còn đối với Đảng và sự nghiệp cách mạng của nhân dân ta hiện nay. Chúng ta vô cùng vui mừng trước kết quả tốt đẹp của Đại hội XI. Đại hội đã khẳng định ý chí, nguyện vọng của toàn Đảng, toàn dân ta. Điều quan trọng bậc nhất lúc này là, các cấp, các ngành, các địa phương, đơn vị cần khẩn trương và tích cực cụ thể hóa những chủ trương, đường lối, quan điểm do Đại hội XI đề ra thành chương trình hành động cách mạng; tập hợp, động viên trí tuệ và sức lực của các tầng lớp nhân dân vào nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Biến chủ trương, đường lối của Đảng thành hiện thực cuộc sống, thực hiện bằng được mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội. Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đoàn kết một lòng, dấy lên phong trào thi đua lao động sáng tạo, nêu cao chủ nghĩa anh hùng cách mạng và lòng yêu nước, nắm bắt thời cơ, vượt qua thách thức, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XI của Đảng.