Ngày 6/10, UBND TP Hà Nội ban hành Công văn số 9103/VP-KT yêu cầu sở, ngành liên quan và chủ đầu tư khẩn trương báo cáo tình hình thực hiện các chương trình, dự án ODA.

Khan truong hoan thien bao cao thuc hien cac chuong trinh, du an ODA - Anh 1

Theo đó, UBND thành phố nhận được văn bản của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc báo cáo Quý III/2016 về tình hình thực hiện các chương trình, dự án ODA. Trong đó lưu ý một số điểm về chế độ báo cáo tình hình tiếp nhận, sử dụng vốn ODA, vốn vay ưu đãi: Không thực hiện chế độ báo cáo tháng đối với các dự án thuộc thẩm quyền phê duyệt của Thủ tướng Chính phủ và các dự án đầu tư nhóm A. Tất cả các chương trình, dự án sử dụng vốn ODA và vốn vay ưu đãi sẽ tiếp tục thực hiện chế độ báo cáo quý. Trong thời hạn 10 ngày sau khi kết thúc quý và 20 ngày sau khi kết thúc năm, chủ dự án phải gửi báo cáo quý về tình hình thực hiện các chương trình, dự án ODA về cơ quan chủ quản và các Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, bộ quản lý ngành liên quan, UBND cấp tỉnh nơi thực hiện dự án và nhà tài trợ nước ngoài.

Cùng với đó, bổ sung báo cáo giám sát đánh giá trước khi khởi công và báo cáo giám sát đánh giá khi điều chỉnh, dự án áp dụng đối với tất cả các chương trình, dự án. Việc cập nhật báo cáo trực tuyến vào hệ thống thông tin và giám sát, đánh giá đầu tư các chương trình, dự án sử dụng vốn nhà nước của Bộ Kế hoạch và Đầu tư chính thức áp dụng từ báo cáo Quý IV/2016.

Để đảm bảo công tác theo dõi, giám sát và đánh giá tình hình thực hiện vốn ODA và vốn vay ưu đãi ở các cấp, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề nghị các cơ quan chủ quàn và các chủ dự án áp dụng các quy định và mẫu biểu của Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Báo cáo Quý III/2016 của các cơ quan chủ quản gửi về Bộ Kế hoạch và Đầu tư bằng văn bản và thư điện tử chậm nhất ngày 20/10/2016. Các cơ quan chủ quản có trách nhiệm hướng dẫn, đôn đốc các chủ dự án thực hiện chế độ báo cáo theo quy định.

Về việc trên, Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Doãn Toản giao các Chủ đầu tư thuộc thành phố được giao thực hiện các chương trình, dự án ODA báo cáo theo yêu cầu của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, hoàn thành trước ngày 10/10/2016. Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp, tham mưu báo cáo của UBND thành phố gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư, hoàn thành trước ngày 18/10/2016.

PV