Ngày 24/9, tỉnh Kon Tum đã chính thức khai trương Cổng thông tin điện tử của tỉnh. Cổng thông tin điện tử Kon Tum được vận hành trên mạng internet với địa chỉ: http://www.kontum.gov.vn và được xây dựng theo giải pháp Microsoft Office SharePoint server 2007 (là giải pháp dựa trên nền tảng công nghệ tiên tiến của hãng Microsoft).

Cổng thông tin điện tử Kon Tum gồm các nội dung chính: giới thiệu về lịch sử hình thành, điều kiện tự nhiên của tỉnh, đất và người Kon Tum; thông tin về cơ cấu tổ chức, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan, đơn vị trực thuộc; thông tin về địa chỉ hành chính, số điện thoại, nhiệm vụ đảm nhiệm của lãnh đạo và các phòng, ban trong đơn vị; tin tức sự kiện ở địa phương và cả nước; thông tin về sự chỉ đạo, lãnh đạo, điều hành của lãnh đạo tỉnh Kon Tum. Cổng thông tin điện tử Kon Tum còn cung cấp thông tin tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn thực hiện pháp luật, chế độ, chính sách của Nhà nước, của chính quyền tỉnh Kon Tum; chiến lược, định hướng, quy hoạch, kế hoạch phát triển, hệ thống văn bản quy phạm pháp luật; cung cấp thông tin về dự án, hạng mục đầu tư, đấu thầu, các thủ tục hành chính, dịch vụ công cộng… Cổng thông tin điện tử Kon Tum là kênh cung cấp thông tin chính thức của tỉnh Kon Tum nhằm giúp nhân dân, các đơn vị, doanh nghiệp có thể dễ dàng tìm hiểu về mọi lĩnh vực trên địa bàn tỉnh. Đây cũng là kênh để tuyên truyền, quảng bá, thu hút đầu tư của tỉnh Kon Tum, đồng thời là kênh để cá nhân, tổ chức tìm hiểu, đối thoại trực tiếp với các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Kon Tum./.