Từ ngày 15-24/3, tại Hà Nội, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khai mạc lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh cho hơn 100 học viên là trưởng, phó phòng và các chức danh tương đương thuộc cơ quan và các đơn vị trực thuộc Tổng Liên đoàn.

Với đội ngũ giảng viên đến từ Bộ Tư lệnh Thủ đô, Bộ Công An, Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh..., các học viên tham gia khóa học sẽ được trang bị thêm kiến thức về 8 nội dung: Chiến tranh nhân dân Việt Nam bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; Phòng, chống chiến lược “Diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch đối với cách mạng Việt Nam; Một số vấn đề quản lý Nhà nước về quốc phòng, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân ở cơ sở; Kết hợp kinh tế với quốc phong, phối hợp hoạt động quốc phòng – an ninh với đối ngoại; Xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với nền an ninh nhân dân và thế trận an ninh nhân dân; Xây dựng lực lượng dân quân tự về và lực lượng dự bị động viên ở cơ sở; Phong trào toàn dân vảo vệ an ninh tổ quốc và xây dựng lực lượng cơ sở bảo vệ an ninh trật tự trên địa bàn; Phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội. Trong quá trình học, các học viên sẽ tham quan thực tế và thảo luận tại tổ các chuyên đề đã học./.