Sáng nay (6-10), Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ Thành phố Hà Nội khóa XVI đã khai mạc Hội nghị lần thứ sáu. Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải cùng các đồng chí Thường trực Thành ủy chủ trì Hội nghị.

Khai mac Hoi nghi lan thu sau BCH Dang bo thanh pho Ha Noi khoa XVI - Anh 1

Hội nghị lần này tập trung họp bàn các nội dung: Kết quả công tác xây dựng Đảng 9 tháng đầu năm 2016 và nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm; kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, an ninh quốc phòng 9 tháng đầu năm 2016 và nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm, ước thực hiện năm 2016; triển khai Kế hoạch số 18-KH/TU, ngày 1-9-2016 của Thành ủy về triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và học tập chuyên đề năm 2016.

Sơ kết 5 năm thực hiện Kết luận số 80-KL/TW, ngày 29-7-2010 của Ban Bí thư (khóa X) về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 07-CT/TW, ngày 23-11-1996 của Bộ Chính trị (khóa VIII) về “Tăng cường công tác xây dựng Đảng và các đoàn thể nhân dân trong các doanh nghiệp tư nhân, công ty TNHH, công ty cổ phần tư nhân và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài” gắn với việc thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TU, ngày 27-2-2012 của Ban Thường vụ Thành ủy về tăng cường công tác xây dựng Đảng và các đoàn thể nhân dân trong các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước trên địa bàn Hà Nội giai đoạn từ nay đến 2020. Báo cáo tình hình, kết quả 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (khóa X) về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí”.

Hưng Thịnh