(HNM) - Ngày 9-1, tại Hà Nội, Hội LHPN Việt Nam đã khai mạc Hội nghị lần thứ 3 BCH TƯ Hội khóa XI. Trưởng ban Dân vận TƯ Hà Thị Khiết đã đến dự.

Trong 3 ngày, các đại biểu sẽ thảo luận về 3 trọng tâm và các giải pháp thực hiện nhiệm vụ của hội trong năm 2013, một số vấn đề thực hiện khâu đột phá "Tạo chuyển biến mới về chất lượng, hiệu quả vận động, hỗ trợ phụ nữ phát triển sản xuất, thực hành tiết kiệm, giảm nghèo bền vững", "Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ hội các cấp"; cho ý kiến về Nghị quyết đẩy mạnh cuộc vận động xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch và Đề án nâng cao chất lượng hoạt động tổ chức hội cơ sở; công tác thi đua khen thưởng… Đặc biệt, các đại biểu sẽ góp ý vào dự thảo kế hoạch triển khai Nghị định 56 của Chính phủ về việc bảo đảm cho các cấp Hội LHPN Việt Nam tham gia quản lý nhà nước, bổ sung nghị quyết chuyên đề về nâng cao chất lượng công tác vận động phụ nữ dân tộc thiểu số, tôn giáo trong tình hình mới…

* Chiều cùng ngày, Hội LHPN Việt Nam tổ chức ra mắt Hội Phụ nữ cơ quan chuyên trách TƯ Hội LHPN Việt Nam (đơn vị cấp cơ sở trực thuộc Đoàn Chủ tịch TƯ Hội LHPN Việt Nam). Đây là cơ sở để Hội LHPN Việt Nam nghiên cứu, rút kinh nghiệm và đề xuất thành lập bộ phận chuyên trách trong Đảng ủy khối các cơ quan TƯ và nhân rộng mô hình thành lập trong cơ quan, đơn vị, tổ chức khác khi có điều kiện.