(CAO) Sáng nay 27 - 9, Hội nghị Ban Thường vụ Trung ương Đoàn lần thứ 12 - khóa IX đã khai mạc. Đồng chí Võ Văn Thưởng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn đã chủ trì Hội nghị. Trong 2 ngày, Hội nghị sẽ bàn thảo 4 nội dung: Sơ kết chương trình rèn luyện đoàn viên trong thời kỳ mới; Sơ kết Chương trình hành động của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh về thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ bảy của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về công tác xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; Thảo luận đóng góp ý kiến sửa đổi hướng dẫn thực hiện Điều lệ Đoàn và dành thời gian thảo luận về công tác cán bộ.

Sáng nay, Hội nghị đã tiến hành Sơ kết chương trình rèn luyện đoàn viên trong thời kỳ mới. Chương trình rèn luyện đoàn viên (CTRLĐV) trong thời kỳ mới đã được triển khai. Qua hơn 1 năm hưởng ứng triển khai, các cấp bộ Đoàn trong cả nước đã xác định đây là một trong những biện pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng đoàn viên và tổ chức cơ sở Đoàn và thực hiện bước đầu đạt được những kết quả nhất định. Trên cơ sở 5 tiêu chí rèn luyện và 10 tiêu chí hành động của CTRLĐV, nhiều tỉnh, thành Đoàn và Đoàn trực thuộc đã cụ thể hóa theo khu vực, đối tượng ĐVTN như: khối trường học, công nhân viên chức, khối nông thôn, đô thị và lực lượng vũ trang. Quang cảnh hội nghị Tại Hội nghị, các ý kiến phát biểu cơ bản đồng tình với những đánh giá của báo cáo đánh giá về mặt triển khai, hướng dẫn thực hiện của các tỉnh, thành Đoàn và Đoàn trực thuộc; đồng thời đưa ra các ý kiến làm sáng tỏ CTRLĐV cần tập trung thực hiện có hiệu quả hơn nữa trong thời gian tới. Đồng chí Lê Anh Tuấn – UVBTV TƯĐoàn, Trưởng Ban TN Quân đội cho rằng đối với TN quân đội đã triển khai tốt hệ thống văn bản đến tận các chi Đoàn, các đoàn viên đã thực tốt công tác đăng ký thực hiện và qua hơn 1 năm thực hiện thì mới chỉ có thể đánh giá hiệu quả ở việc triển khai đến ĐVTN. Đồng chí Tuấn cho rằng nội dung của tiêu chí còn dài, khó nhớ đối với ĐVTN. Để nâng cao nhận thức đối với ĐVTN và tính hiệu quả hơn trong thực hiện CTRLĐV, đồng chí Trần Thanh Lâm, UVBTV, Trưởng Ban Tuyên giáo TƯ Đoàn nêu ý kiến nguyên nhân của CTRLĐV chưa cao là do sự vào cuộc của hệ thống báo chí của Đoàn chưa cao, chưa có các chuyên mục thường xuyên tuyên truyền; hệ thống tuyên truyền thông qua panô, áp phích, tờ rơi nội dung còn ít dẫn đến cán bộ cơ sở nắm và triển khai thực hiện còn hạn chế. Đồng chí đề nghị cần tăng cường hơn nữa sư phối hợp với các ngành để cùng triển khai thực hiện; tăng cường tuyên truyền trên hệ thống xuất bản, báo chí của Đoàn có sự lồng nghép sao cho phù hợp gần với thanh niên, dễ nhớ, dễ thực hiện. Trên cơ sở các ý kiến phát biểu tại Hội nghị, phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Võ Văn thưởng đã khẳng định: Nội dung thực hiện CTRLĐV là rất cần thiết, quan trọng và mang tính cấp thiết, có ý nghĩa tác động tích cực đến quá trình nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở Đoàn. Đây là vấn đề sống còn của tổ chức Đoàn, do đó phải quan tâm hơn nữa đến đoàn viên để tăng cường sức mạnh cho Đoàn thông qua việc cảm nhận từng đoàn viên, việc làm của từng đoàn viên và tính gương mẫu của người đoàn viên.