Trong bối cảnh hiện nay, thực hiện công tác xây dựng Đảng theo tinh thần Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI đang phải đối mặt với nhiều vấn đề, trong đó hiện tượng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống của một bộ phân không nhỏ cán bộ, đảng viên rất phức tạp.

Phong cách lãnh đạo đã thay đổi sau Nghị quyết Trung ương 4
Nổi cộm vấn đề đạo đức lối sống của một bộ phận cán bộ, đảng viên

Trong bối cảnh hiện nay, thực hiện công tác xây dựng Đảng theo tinh thần Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI đang phải đối mặt với nhiều vấn đề, trong đó hiện tượng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống của một bộ phân không nhỏ cán bộ, đảng viên rất phức tạp. Vấn đề này cũng được Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI chỉ rõ. Do vậy, trong bối cảnh này, tăng cường công tác rèn luyện đạo đức cho cán bộ, đảng viên là vấn đề cấp bách trong công tác xây dựng đảng hiện nay.
Quá trình thực hiện tám nhiệm vụ của công tác xây dựng Đảng do Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI xác định, Hội nghị trung ương 4 đặt ra yêu cầu thực hiện ba vấn đề cấp bách hiện nay. Một trong ba vấn đề cấp bách đó là: “kiên quyết đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên, trước hết là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp để nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng, củng cố niềm tin của đảng viên và của nhân dân đối với Đảng”.
Đồng thời, Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI xác định rõ nguyên nhân chủ quan là chủ yếu dẫn đến sự suy thoái đó: “Cán bộ, đảng viên thiếu tu dưỡng, rèn luyện, giảm sút ý chí chiến đấu, quên đi trách nhiệm, bổn phận trước Đảng, trước nhân dân…”.
Có thể tóm lược bản chất của nhiệm vụ cấp bách số một này là vấn đề đạo đức và rèn luyện đạo đức cách mạng cho đội ngũ cán bộ, đảng viên của Đảng. Vì thế, rèn luyện đạo đức cho cán bộ, đảng viên theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI là vấn đề quan trọng, nổi lên hàng đầu hiện nay và có thể tiếp cận trên một số nội dung cơ bản: Một là, rèn luyện đạo đức cho cán bộ, đảng viên theo Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI thống nhất với tiếp tục việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh hiện nay
Hai là, rèn luyện đạo đức cách mạng cho cán bộ, đảng viên theo Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI trong sự kết hợp giữa phương pháp mang tính đặc trưng của đạo đức với các chế tài mạnh về mặt chính trị, pháp luật, kỷ luật, xử lý nghiêm minh cán bộ, đảng viên vi phạm đạo đức.
Ba là, rèn luyện đạo đức cho cán bộ, đảng viên theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI gắn với cương vị, chức trách của từng chủ thể và từ trên xuống dưới.

Rèn luyện đạo đức cho cán bộ, đảng viên vẫn gắn với học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Ở bài này xin được tiếp cận nội dung rèn luyện đạo đức cho cán bộ, đảng viên vẫn gắn với học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.
Cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh được toàn đảng, toàn dân, toàn quân ta hưởng ứng một cách sâu rộng và đã thu được những thành tựu quan trọng về mặt đạo đức trong xã hội.
Tuy nhiên, thành tựu đó chưa thật tương xứng với tính chất, quy mô và trình độ của cuộc vận động này. Hiện tượng suy thoái về chính trị, đạo đức ngay cả trong đội ngũ cán bộ, đảng viên vẫn còn là một điều gây nhiều nhức nhối trong đời sống tinh thần xã hội. Những hạn chế, bất cập của cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh có nhiều nguyên nhân, trong đó cơ bản là các chủ thể chưa thật chuyển hóa nhận thức của mình thành thái độ, động cơ, ý chí và hành vi trong đấu tranh với những biểu hiện lệch chuẩn đạo đức Hồ Chí Minh.

Hiện tượng suy thoái về chính trị, đạo đức ngay cả trong đội ngũ cán bộ, đảng viên vẫn còn là một điều gây nhiều nhức nhối trong đời sống tinh thần xã hội. Ảnh minh họa

Mặc dù vậy, nhưng cuộc vận động này vẫn còn nguyên giá trị, là động lực tinh thần to lớn cho khắc phục sự suy thoái đạo đức hiện nay.
Tiếp tục thực hiện cuộc vận học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh sẽ tạo ra động lực to lớn từ sức mạnh của dư luận đạo đức xã hội đến điều chỉnh suy nghĩ và hành vi đạo đức đội ngũ cán bộ, đảng viên có hiệu quả cao hơn. Mỗi cán bộ, đảng viên chỉ là một cá nhân trong xã hội và chịu chế ước của các quy định, chuẩn mực xã hội nói chung cũng như của đạo đức nói riêng.
Sức mạnh từ dư luận đạo đức xã hội tác động mạnh mẽ đến chuyển biến thái độ, hành vi đạo đức cán bộ, đảng viên. Cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh sẽ tạo ra sự chuyển biến đạo đức của cả xã hội bởi phạm vi, quy mô mang tính toàn xã hội của cuộc vận động này.
Khắc phục được sự suy thoái đạo đức của cán bộ, đảng viên hiện nay theo Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI không chỉ bằng sức mạnh của riêng các tổ chức đảng, của đội ngũ đảng viên, mà còn phải bằng sức mạnh dư luận đạo đức toàn xã hội. Sức mạnh tinh thần ấy chỉ có thể có được khi cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh được triển khai thực hiện một cách sâu rộng cùng với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI.
Mấu chốt quan trọng nhất của rèn luyện đạo đức theo tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh cũng như của Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI là hướng tới hành vi đạo đức, thực hành đạo đức. Hành vi đó bắt đầu từ sức mạnh của lương tâm để chiến thắng chính bản thân mình trước sự níu kéo, cản trở của tính ích kỷ, cá nhân chủ nghĩa trong mỗi con người.
Hồ Chí Minh đã từng cảnh báo nó như thứ giặc nội xâm: “Kẻ thù khá nguy hiểm, vì nó không mang gươm mang súng mà nó nằm trong tổ chức của ta, để làm hỏng việc của ta”. “Việc đấu tranh với kẻ thù ở tiền tuyến bằng súng, bằng gươm còn dễ, nhưng việc đấu tranh với kẻ địch trong người, trong nội bộ, trong tinh thần, là một khó khăn, đau xót”.
Kẻ thù ấy hiện nay đang có cơ hội trỗi dậy trở thành nguy cơ trực tiếp đối với sự tồn vong dân tộc nói chung và chất lượng xây dựng đảng theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng XI nói riêng. Theo tinh thần đó, rèn luyện đạo đức không có con đường biện pháp nào ưu việt, hữu hiệu hơn là tự thức tỉnh lương tâm, tự chiến thắng những thói hư, tật xấu của mình và mới có thể có hành vi đạo đức đích thực.
Điều đó liên quan trực tiếp đến bầu không khí dân chủ của tập thể, thái độ tự phê bình và phê bình của mỗi cán bộ, đảng viên và sức mạnh của dư luận đạo đức xã hội khuyến khích hành vi có đạo đức, phê phán những lệch chuẩn đạo đức.
Về phương pháp rèn luyện hành vi đạo đức theo tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh là phải thường xuyên liên tục để nó trở thành cái cốt cách tâm hồn, nhân cách có tính bền vững của mỗi cán bộ, đảng viên. Hồ Chí Minh chỉ rõ: “Đạo đức cách mạng không phải trên trời sa xuống. Nó do đấu tranh, rèn luyện bền bỉ hàng ngày mà phát triển củng cố. Cũng như "ngọc càng mài càng sáng, vàng càng luyện càng trong” . Việc thống nhất giữa quán triệt Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI với tiếp tục cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh là một phương thức rèn luyện đạo đức cho cán bộ, đảng viên hiện nay trên thực tế hành vi ứng xử đạo đức, nói đi đôi với làm, nêu gương bằng hành động thực tế.

Nguyễn Văn Thanh - Nguyễn Văn Thắng (Học viện Chính trị)