Theo báo cáo xếp hạng ngân hàng 2011 của Vietnam Credit Co., ltd. Kết quả xếp hạng các ngân hàng thương mại Việt Nam được tổng hợp như sau.

Về tổng thế, có 7 ngân hàng chiếm 13% trên tổng số 52 ngân hàng được xếp loại BBB, 18 ngân hàng chiếm 35% xếp loại BB, 17 ngân hàng chiếm 33% xếp loại B và có 10 ngân hàng chiếm 19% xếp loại CCC.

Kết quả xếp hạng chung

Trích: Báo cáo xếp hạng ngân hàng của VietnamCredit 2011

Chi tiết theo từng nhóm các ngân hàng thì nhóm các ngân hàng có 100% vốn nước ngoài có kết quả xếp hạng cao nhất với 1 ngân hàng xếp loại BBB và 4 ngân hàng còn lại xếp loại BB

Kết quả xếp hạng nhóm ngân hàng 100% vốn nước ngoài

Trích: Báo cáo xếp hạng ngân hàng của VietnamCredit 2011

Nhóm các ngân hàng thương mại nhà nước tuy có kết quả về xếp hạng năng lực tài chính không cao tuy nhiên do được đánh giá tốt về mặt hỗ trợ và các lợi thế sẵn có khác nên có kết quả xếp hạng tương đối khả quan, tuy nhiên cũng có những ngân hàng có xếp loại không tốt.

Kết quả xếp hạng nhóm ngân hàng thương mại nhà nước

Trích: Báo cáo xếp hạng ngân hàng của VietnamCredit 2011

Nhóm các ngân hàng liên doanh có kết quả xếp hạng không khả quan, do hầu hết là các ngân hàng đang giai đoạn chuẩn bị hết thời hạn theo giấy phép hoạt động, hoặc hoạt động chưa thực sự hiệu quả nên nhóm này có 80% số ngân hàng xếp loại B và 20% xếp loại CCC.

Kết quả xếp hạng nhóm ngân hàng liên doanh

Trích: Báo cáo xếp hạng ngân hàng của VietnamCredit 2011

Cuối cùng, nhóm ngân hàng có số lượng lớn nhất và có nhiều vấn đề nhất là nhóm các ngân hàng TMCP. Trong tổng số 37 ngân hàng TMCP có 4 ngân hàng được xếp loại BBB chiếm 11%, 12 ngân hàng xếp loại BB chiếm 32%, 12 ngân hàng xêp loại B chiếm 32% và có tới 9 ngân hàng xếp loại CCC chiếm 24%. Như vậy trong 10 ngân hàng có kết quả xếp hạng thấp nhất thì khu vực ngân hàng TMCP đã có tới 9 đại diện.

Kết quả xếp hạng nhóm ngân hàng TMCP

Trích: Báo cáo xếp hạng ngân hàng của VietnamCredit 2011

Nhìn chung, kết quả xếp hạng ngân hàng năm 2011 cho thấy mức độ rủi ro của các ngân hàng có xu hướng tăng lên. Không có ngân hàng nào được xếp loại A và các ngân hàng xếp loại CCC chiếm tỷ lệ tương đối cao. Kết quả xếp hạng đã phản ánh khá rõ những rủi ro mà mà ngành ngân hàng phải đối mặt cho năm nay cũng như trong năm 2012 sắp tới.