Quang cảnh Hội nghị.

Sáng ngày 15/7, Ban Dân vận Tỉnh ủy Kon Tum đã tổ chức Hội nghị đánh giá tình hình thực hiện công tác dân vận 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ cụ thể 6 tháng cuối năm 2011.

Dự Hội nghị có đồng chí Bùi Đức Lợi - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể, lực lượng vũ trang và các huyện, thành phố.

Trong 6 tháng đầu năm 2011, Ban Dân vận các cấp đã chủ động bám sát chương trình công tác của cấp ủy, tiếp tục tham mưu triển khai thực hiện các Kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa X về công tác Dân vận và Quy chế công tác Dân vận của hệ thống chính trị; tổ chức hướng dẫn triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011-2016; tổ chức quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI.

Chính quyền các cấp đã có nhiều chuyển biến rõ nét trong công tác dân vận. Mặt trận, đoàn thể tổ chức nhiều phong trào thi đua yêu nước thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia; tiếp tục củng cố kiện toàn tổ chức, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động. Các chương trình, dự án nhằm nâng cao đời sống của đồng bào dân tộc thiểu số tiếp tục được quan tâm, đầu tư…đã tác động tích cực đến tâm tư, tình cảm của nhân dân, khích lệ các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, góp phần xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tạo nền tảng vững chắc để thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu về phát triển KT-VHXH, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội của địa phương.

Tuy nhiên bên cạnh đó vẫn còn một số tồn tại: chất lượng công tác tuyên truyền, giáo dục còn hạn chế; hoạt động còn dàn trải, thiếu tính đột phá, việc xây dựng và nhân rộng các mô hình điển hình tiên tiến chưa kịp thời. Việc kiểm tra, đánh giá kết quả triển khai thực hiện các Đề án đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao chất lượng hoạt động chưa thường xuyên…tại hội nghị, đã thống nhất và triển khai các mục tiêu, nhiệm vụ cụ thể về công tác dân vận trên địa bàn tỉnh trong 6 tháng cuối năm 2011./.

Tin, ảnh: Đình Văn