(Baonghean.vn) - Thực hiện nhiệm vụ của UBND tỉnh về việc quan trắc giám sát chất lượng môi trường nước biển ven bờ tại khu vực Cửa Lò, Cửa Hội và hướng dẫn thực hiện lấy mẫu, bảo quản và vận chuyển nước biển ven bờ của Trung tâm Quan trắc Môi trường – Tổng cục Môi trường, Sở Tài nguyên và Môi trường cập nhật kết quả quan trắc môi trường nước biển ven bờ tại bãi biển du lịch Cửa Lò và Cửa Hội ngày 24/8/2016 như sau:

Ket qua quan trac nuoc bien Cua Lo, Cua Hoi - Anh 1

Lấy mẫu kiểm tra chất lượng nước biển

Kết quả quan trắc các thông số giám sát gồm: pH, Ôxy hòa tan (DO), Tổng chất rắn lơ lửng (TSS); Amoni (NH4+), Phosphat (PO43-), Xianua (CN-), Asen (As), Mangan (Mn), Sắt (Fe), Coliforms đều nằm trong ngưỡng giới hạn cho phép của Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước biển ven bờ QCVN 10-MT:2015/BTNMT đối với vùng bãi tắm, thể thao dưới nước.