Đó là nội dung của Hội thảo "Xây dựng mô hình đánh giá kết quả làm việc của công chức phường, xã tại TP Đà Nẵng" do Sở Nội vụ Đà Nẵng tổ chức sáng 16/4.

Người dân làm thủ tục tại một cửa của phường Hòa Khánh Bắc

Trong năm 2013, TP Đà Nẵng sẽ triển khai đánh giá kết quả làm việc của toàn bộ hệ thống công chức từ cấp lãnh đạo gồm chủ tịch quận, huyện, giám đốc các sở, ngành đến công chức cấp phường, xã... thông qua phần mềm.

Để mở rộng đối tượng đánh giá, tạo sự minh bạch, công bằng và chính xác trong công việc, trong năm 2013 thành phố Đà Nẵng sẽ nhân rộng mô hình đánh giá kết quả làm việc của công chức ra toàn bộ mọi đối tượng.

Theo đó, đối với cấp trưởng đơn vị hành chính (chủ tịch UBND quận, huyện, giám đốc các sở, ban ngành) sẽ được đánh giá trên 3 tiêu chí: các nhiệm vụ đạt được, năng lực, kỹ năng lãnh đạo và điều hành (chiếm 70% số điểm); chấp hành đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của nhà nước (10% số điểm); tinh thần trách nhiệm, thái độ với công việc, tổ chức và công dân (20%).

Đối với công chức cấp phường, xã đánh giá cũng trên 3 tiêu chí: Kết quả thực hiện công việc (60% số điểm); chấp hành nội quy, quy chế, chính sách, pháp luật của Nhà nước (10%); thái độ, trách nhiệm đối với công việc, tổ chức, công dân, đồng nghiệp và cơ quan, đơn vị (30%).

Việc đáng giá kết quả làm việc của cán bộ, công chức được thực hiện theo phương pháp 360 độ (tự đánh giá, cấp trên đánh giá và đồng nghiệp đánh giá) thông qua phần mềm hỗ trợ mà người được đánh giá không biết đồng nghiệp nói gì về mình để đảm bảo sự công bằng, tập trung dân chủ.

Theo ông Võ Công Chánh, Phó Giám đốc Sở Nội vụ TP Đà Nẵng, việc đánh giá kết quả theo vị trí, chức danh tạo sự công bằng và đổi mới công tác đánh giá và thành phố coi đây là khâu trọng yếu trong công tác cán bộ để nâng cao chất lượng của nền hành chính công.

Được biết, năm 2012 thành phố Đà Nẵng đã thí điểm đánh giá kết quả làm việc của công chức tại 10 sở, ban, ngành, quận, huyện. Bước đầu đã đạt được những kết quả tích cực trong việc đổi mới chất lượng đánh giá cán bộ, công chức.

Mô hình đánh giá kết quả của công chức TP Đà Nẵng đề cao tính dân chủ, công khai, lấy kết quả công việc làm thước đo chính, kết quả thực thi công vụ của công chức được nhìn nhận từ nhiều phía, tạo điều kiện cho công chức lắng nghe những nhận xét, góp ý từ đồng nghiệp, từ đó rút kinh nghiệm cho việc thực thi công vụ.

Kết quả đánh giá là căn cứ để thành phố quy hoạch, bố trí, sử dụng, đào tạo, bồi dưỡng, đề bạt, bổ nhiệm, luân chuyển, khen thưởng, kỷ luật, thực hiện chính sách đối với cán bộ, công chức.

Theo Dân Trí