6 tháng đầu năm, HTP đạt 10,29 tỷ đồng doanh thu, giảm 51% và LNST đạt 531 triệu đồng, giảm 48% so với năm 2011. EPS 6 tháng đạt 313 đồng.

Công ty Cổ phần In sách giáo Khoa Hòa Phát ( HTP ) thông báokết quả kinh doanh quý 2/2012.

Quý 2/2012, HTP đạt 4,72 tỷ đồng doanh thu, giảm 37% và LNST đạt 335 triệu đồng, giảm 26% so với cùng kỳ năm trước.

Theo giải trình của HTP nguyên nhân LNST quý 2/2012 giảm so với cùng kỳ do:

- Từgiữa năm 2011, nhà xuất bản giáo dục( đơn vị đặt hàng in chủ yếu) chuyển hình thức giao in bán thành phẩm sang giao in gia công chỉ thu tiền công in không có tiền vật tư giấy in nên doanh thu quý 2/2012 giảm nhiều so với các năm trước.

- Giá cả vật tư đầu vào của ngành in như mực , kẽm, keo, và điện , nước…. năm 2012 tiếp tục tăng trong khi giá công in không thay đổi so với năm 2011 nên ảnh hưởng lớn đến chi phí và lợi nhuận.

- Vật tư giấy in do các đối tác in chất lượng thấp, tờ in hỏng nhiều đãảnh hưởng tới tiến độ, sản lượng của công ty.

6 tháng đầu năm, HTP đạt 10,29 tỷ đồng doanh thu, giảm 51% và LNST đạt 531 triệu đồng, giảm 48% so với năm 2011. EPS 6 tháng đạt 313 đồng.

Báo cáo KQKD

Chỉ tiêu

QII/2012

QII/2011

Thay đổi

6T/2012

6T/2011

Thay đổi

Doanh thu thuần

4.72

7.54

-37.40%

10.29

20.88

-50.72%

LNTT

0.45

0.54

-16.67%

0.72

1.19

-39.50%

LNST

0.34

0.46

-26.09%

0.53

1.01

-47.52%

EPS (đồng)

201

261

313

576

Công ty Cổ phầnsách và thiết bị trường học Quảng Ninh ( QST ) thông báokết quả kinh doanh quý 2/2012.

Theo đó, quý 2/2012 đạt 22,83 tỷ đồng doanh thu, tăng 20% và LNST đạt 678 triệu đồng, giảm nhẹ so với cùng kỳ năm trước.

Chi phí quản lý doanh nghiệp, tăng 46% và chi phí bán hàng, tăng đột biến so với cùng kỳ năm trước

6 tháng đầu năm, QST đạt 27,03 tỷ đồng doanh thu, tăng 18% và 194 triệu đồng LNST, giảm 24% so với cùng kỳ năm 2011.

EPS 6 tháng đầu năm đạt 144 đồng.

Báo cáo KQKD

Chỉ tiêu

QII/2012

QII/2011

Thay đổi

6T/2012

6T/2011

Thay đổi

Doanh thu thuần

22.83

18.95

20.47%

27.03

22.86

18.24%

LNTT

0.75

0.78

-3.85%

0.27

0.35

-22.86%

LNST

0.68

0.69

-1.45%

0.19

0.25

-24.00%

EPS (đồng)

503

511

144

186

Hồng Vân

Theo TTVN/QST/HTP