SGD Chứng khoán Hà Nội thông báo kết quả đấu thầu trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh phát hành của Công ty Đầu tư Phát triển Đường cao tốc Việt Nam, được tổ chức vào ngày 28/07/2009 như sau:

STT Nội dung 3 năm 5 năm 1 Loại trái phiếu Trái phiếu Chính phủ 2 Ngày phát hành 30/07/2009 3 Ngày đáo hạn 30/07/2012 30/07/2014 4 Mệnh giá 100.000 đồng/trái phiếu 5 Tổng khối lượng gọi thầu 500 tỷ đồng 500 tỷ đồng 6 Tổng số thành viên tham gia đấu thầu 2 thành viên 1 thành viên 7 Tổng số tiền đăng ký đấu thầu hợp lệ 150 tỷ đồng 100 tỷ đồng 8 Lãi suất đăng ký thấp nhất 10,40%/năm 11,50%/năm 9 Lãi suất đăng ký cao nhất 11,00%/năm 11,50%/năm 10 Lãi suất trần 10,00%/năm 10,50%/năm 11 Lãi suất trúng thầu Không có lãi suất trúng thầu Không có lãi suất trúng thầu 12 Khối lượng trúng thầu 0 tỷ đồng 0 tỷ đồng 13 Tổng số tiền thanh toán trái phiếu trúng thầu 0 tỷ đồng 0 tỷ đồng