(Danong.com) Cuộc sống không do tiền bạc hay địa vị, mà là lòng vị tha và tình yêu thương.