(GD&TĐ) Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ra công văn hướng dẫn các Sở Giáo dục và Đào tạo xây dựng kế hoạch và triển khai bồi dưỡng hè 2011 cho giáo viên, CBQLCSGD cấp tiểu học, cấp trung học cơ sở, cấp trung học phổ thông và cơ sở giáo dục thường xuyên.

Công tác này nhằm nâng cao nhận thức, tư tưởng chính trị, ý thức trách nhiệm của nhà giáo, CBQLCSGD trong giai đoạn mới, đồng thời nâng cao năng lực thực hiện các nhiệm vụ năm học 2011 – 2012 cho giáo viên và CBQLCSGD, duy trì và phát huy các kết quả của các hoạt động bồi dưỡng đã được thực hiện. Một lớp tập huấn cho cán bộ, giáo viên (ảnh MH/Internet) Theo hướng dẫn, nội dung bồi dưỡng cho giáo viên hè năm nay sẽ tập trung phổ biến các văn kiện, nghị quyết ĐH Đảng toàn quốc lần thứ XI; về hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2011 – 2012 với GD Tiểu học, GD trung học, GD thường xuyên và xây dựng nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và CBQLCSGD. Tiếp tục bồi dưỡng cho giáo viên về nội dung, phương pháp dạy học, đánh giá kiểm tra kết quả học tập theo Chuẩn kiến thức, kỹ năng trong chương trình GD theo quy định đối với từng cấp học. Bồi dưỡng giáo viên, CBQLCSGD về cách đánh giá, xếp loại giáo viên theo Chuẩn nghề nghiệp đã ban hành. Vận dụng các phương pháp, kỹ thuật dạy học nhằm phát huy tính tích cực chủ động, sáng tạo của học sinh sao cho phù hợp với môn học và đặc thù vùng miền. Hướng dẫn đổi mới quản lý lớp học bằng các biện pháp giáo dục kỷ luật tích cực và các nội dung triển khai phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực.” Bồi dưỡng và phát huy các năng lực về sử dụng ngoại ngữ, nghiệp vụ sư phạm để đáp ứng tốt nhất yêu cầu dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân giai đoạn 2008 – 2020. Bên cạnh đó, giáo dục văn hóa xã hội, pháp luật, bảo vệ môi trường, sức khỏe và phát triển kinh tế cho đội ngũ giáo viên, CBQLCSGD. Trong quá trình triển khai, Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ cử chuyên gia hỗ trợ theo nhu cầu của địa phương. Các Sở Giáo dục và Đào tạo báo cáo kế hoạch bồi dưỡng cho CBQLCSGD và giáo viên hè 2011 trong tháng 6/2011, báo cáo kết quả bồi dưỡng giáo viên và CBQLCSGD hè 2011 của tỉnh về Bộ Giáo dục và Đào tạo trong tháng 10/2011. Bảo Minh ,