Con số khả quan này được ông Nguyễn Phương Nam, Phó BQL các KCN và chế xuất Hà Nội cho biết ngày 9.4.