JVC ngày 14/11/2014 giao dịch chính thức 7,4 triệu cổ phiếu phát hành thêm 4 5 24 JVC ngày 14/11/2014 giao dịch chính thức 7,4 triệu cổ phiếu phát hành thêm Ngày niêm yết bổ sung có hiệu lực vào ngày 8/11/2013. Sở Giao dịch Chứng khoán TPHCM (HSX) chấp thuận niêm yết và giao dịch hơn 7,4 triệu cổ phiếu phát hành thêm của Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế Việt Nhật (mã JVC). Đây là số cổ phiếu phát hành trả cổ tức năm 2012 cho cổ đông bằng cổ phiếu của công ty. Tổng giá trị chứng khoán niêm yết là 74,1 tỷ đồng. Ngày niêm yết có hiệu lực là 08/11/2013. Ngày chính thức giao dịch là 18/11/2014. Nguồn Dân Việt/HSX Ngày niêm yết bổ sung có hiệu lực vào ngày 8/11/2013. Sở Giao dịch Chứng khoán TPHCM (HSX) chấp thuận niêm yết và giao dịch hơn 7,4 triệu cổ phiếu phát hành thêm của Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế Việt Nhật (mã JVC). Đây là số cổ phiếu phát hành trả cổ tức năm 2012 cho cổ đông bằng cổ phiếu của công ty. Tổng giá trị chứng khoán niêm yết là 74,1 tỷ đồng. Ngày niêm yết có hiệu lực là 08/11/2013. Ngày chính thức giao dịch là 18/11/2014.

JVC ngày 14/11/2014 giao dịch chính thức 7,4 triệu cổ phiếu phát hành thêm

4 5 24

JVC ngày 14/11/2014 giao dịch chính thức 7,4 triệu cổ phiếu phát hành thêm

Ngày niêm yết bổ sung có hiệu lực vào ngày 8/11/2013.

Sở Giao dịch Chứng khoán TPHCM (HSX) chấp thuận niêm yết và giao dịch hơn 7,4 triệu cổ phiếu phát hành thêm của Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế Việt Nhật (mã JVC ).

Đây là số cổ phiếu phát hành trả cổ tức năm 2012 cho cổ đông bằng cổ phiếu của công ty. Tổng giá trị chứng khoán niêm yết là 74,1 tỷ đồng.

Ngày niêm yết có hiệu lực là 08/11/2013. Ngày chính thức giao dịch là 18/11/2014.

Nguồn Dân Việt/HSX

Sở Giao dịch Chứng khoán TPHCM (HSX) chấp thuận niêm yết và giao dịch hơn 7,4 triệu cổ phiếu phát hành thêm của Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế Việt Nhật (mã JVC ).

Đây là số cổ phiếu phát hành trả cổ tức năm 2012 cho cổ đông bằng cổ phiếu của công ty. Tổng giá trị chứng khoán niêm yết là 74,1 tỷ đồng.

Ngày niêm yết có hiệu lực là 08/11/2013. Ngày chính thức giao dịch là 18/11/2014.