Card giao diện mới giúp tăng độ linh hoạt của các thiết bị Định tuyến dịch vụ Ethernet dòng MX-series; mở rộng tính năng Ethernet cấp độ nhà cung cấp dịch vụ tới đa dạng hơn các hệ thống mạng và dịch vụ