Market Vectors ETF Trust - Market Vectors - Vietnam ETF đã mua thêm 150,560 cp CTCP Đầu tư Công nghiệp Tân Tạo (HOSE: ITA), nâng tỷ lệ sở hữu lên 6.03% kể từ ngày 17/01.

Cụ thể, Market Vectors ETF Trust nắm 26,802,409 cp ITA, ứng với tỷ lệ sở hữu tăng từ 5.995% lên 6.03%.