(Vietstock) - CTCP Đầu tư & Công nghệ Tân Tạo (HOSE: ITA) vừa công bố báo cáo tài chính riêng lẻ quý 4/2010 với lợi nhuận sau thuế tăng tới 89% so với cùng kỳ 2009 khi đạt 335 tỷ đồng. Lũy kế cả năm tăng 107% so với 2009, đạt 859 tỷ đồng.

Doanh thu thuần trong quý ở mức 943 tỷ đồng, tăng 438% so cùng kỳ 2009 và lợi nhuận gộp đạt 268.7 tỷ đồng, tương ứng với tỷ suất lãi gộp biên 28%, tăng mạnh so với mức 3.4% của cùng kỳ năm trước. Bên cạnh đó, trong kỳ công ty mẹ ITA còn ghi nhận 142 tỷ đồng lợi nhuận từ hoạt động tài chính chủ yếu từ khoản tiền lãi trả chậm của hoạt động cho thuê đất, nhà xưởng phát sinh và cổ tức được chia từ các công ty liên doanh liên kết. Mặc dù trong quý này ITA lỗ hơn 1 tỷ đồng từ hoạt động khác nhưng công ty vẫn đạt mức lãi sau thuế 335 tỷ đồng, tăng 89% so quý 4/2009. Lũy kế cả năm, công ty mẹ ITA đạt doanh thu thuần 2,195.5 tỷ đồng, tăng 116% so năm trước; lợi nhuận sau thuế cũng tăng 107%, đạt 859 tỷ đồng, tương ứng với lãi cơ bản trên mỗi cổ phiếu (EPS) 2,539 đồng.