Tỷ lệ đóng góp thấp, mức hưởng lương hưu khối công chức cao, nợ đọng bảo hiểm đến 9.000 tỷ đồng... là 3 trong số những yếu tố có thể gây "vỡ quỹ" hưu trí.

Infographic: Vi sao quy huu tri mat can doi? - Anh 1

Theo Tiến Thành - Thái Mạc (VNE)