Trong tiến trình phát triển của Nhân loại đã sản sinh ra rất nhiều người thầy vô cùng vĩ đại, những người đã góp phần thay đổi cả thế giới nhờ những bài học mà mình để lại. Nhân ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, chúng ta hãy cùng vinh danh những người thầy vĩ đại nhất trong lịch sử thế giới.