(Vitinfo) - Igbo-Ora, một cộng đồng nông nghiệp ở Nigeria đang chào mừng du khách đến với khẩu hiệu “Vùng đất của các cặp song sinh”.