dự kiến ngày 30/12/2016, IDV sẽ tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2017.

IDV tam ung co tuc lan 2 nam 2016 bang tien, ty le 20% - Anh 1

Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Vĩnh Phúc (mã IDV - HNX) đã công bố Nghị quyết HĐQT về việc tạm ứng cổ tức bằng tiền lần 2 năm 2016 và thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2017.

Theo đó, HĐQT của IDV đã thông qua việc tạm ứng cổ tức bằng tiền đợt 2 năm 2016 với tỷ lệ 20%/ cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 2.000 đồng).

Thời gian thực hiện dự kiến vào tháng 12/2016.

Bên cạnh đó, dự kiến ngày 30/12/2016, IDV sẽ tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2017.

Trước đó, IDV đã thực hiện phát hành hơn phát hành hơn 3,8 triệu cổ phiếu, với tỷ lệ phát hành 50%, trong đó, 30% là để trả cổ tức năm 2016 (lấy từ lợi nhuận sau thuế tại ngày 31/3/2016) và 20% để thưởng cổ phiếu (lấy từ quỹ đầu tư phát triển tại ngày 31/3/2016).