Chính phủ I-xra-en và Pa-le-xtin đã đạt được một số vấn đề “cụ thể”: I-xra-en đồng ý gỡ bỏ 50 trạm kiểm soát ở vùng Bờ Tây và cam kết sẽ nâng cấp các trạm kiểm soát để giảm thời gian chờ đợi cho người Pa-le-xtin phải qua lại đây hàng ngày...