Theo BBC ngày 26-6, I-xra-en cho biết, đáp lại việc Ha-mát vi phạm thỏa thuận ngừng bắn bằng việc bắn rốc-két vào miền nam nước này, I-xra-en sẽ đóng cửa các trạm ra vào tại vùng biên giới với Ga-da...