Công ty Cổ phần Hưng Vượng (PJ Co) thông báo triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 như sau:

1. Thời gian và địa điểm tổ chức Đại hội: - Thời gian: 9 giờ, thứ 6, ngày 15/4/2011 - Địa điểm: Sân Golf Palm Sông Bé - Thành phần tham dự: Tất cả các cổ đông có tên trong danh sách chốt ngày 29/3/2011 do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán, Chi nhánh Tp. Hồ Chí Minh cấp. 2. Nội dung: - Thông qua Kết quả SXKD và phương án sử dụng lợi nhuận năm 2010; - Báo cáo của HĐQT và BKS năm 2010; - Thông qua kế hoạch SXKD, chia cổ tức, thù lao HĐQT - BKS năm 2011; - Thông qua việc góp vốn dự án; - Thông qua dự thảo sửa đổi điều lệ; - Và các vấn đề liên quan khác. 3. Tài liệu Đại hội: - Được cập nhật liên tục trên trang web của Công ty: http://prosper.com.vn 4. Đăng ký tham dự Đại hội: - Để công tác tổ chức được chu đáo, đề nghị cổ đông xác nhận tham dự Đại hội hoặc ủy quyền tham dự Đại hội (theo mẫu) trước ngày 13/4/2011. 5. Những Vấn đề lưu ý: - Thông báo này thay thư mời trong trường hợp quý cổ đông chưa nhận được thư mời; - Khi đến dự Đại hội, đề nghị cổ đông mang theo CMND/hộ chiếu (bản chính); đối với trường hợp được ủy quyền đề nghị mang thêm giấy ủy quyền (bản chính).