ND- Trên đà đổi mới và phát triển Đảng bộ huyện Sơn Tây (Quảng Ngãi) đã nỗ lực khắc phục khó khăn, đề ra nhiều giải pháp lớn thực hiện mục tiêu "xóa đói, giảm nghèo và nâng cao trình độ dân trí".

Huyện ủy Sơn Tây đã thường xuyên làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, quán triệt, học tập các nghị quyết của Trung ương, tỉnh và huyện nhằm không ngừng nâng cao niềm tin vào công cuộc đổi mới cho cán bộ, đảng viên. Ngay từ những ngày đầu tái lập huyện, Đảng bộ Sơn Tây đã gặp không ít khó khăn, xác định công tác xây dựng đảng là then chốt nên đảng bộ đã tập trung công tác phát triển đảng và kiện toàn xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh, phân công từng đồng chí trong Ban thường vụ huyện ủy trực tiếp phụ trách địa bàn từng cụm xã để chỉ đạo công tác xây dựng đảng. Hằng năm, Ban thường vụ huyện ủy đã ban hành các quyết định về tiêu chuẩn tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh. Các chi bộ, đảng bộ tổ chức cho các đảng viên thảo luận, cụ thể hóa các nhiệm vụ được giao thành các chỉ tiêu đăng ký phấn đấu thực hiện có hiệu quả các mục tiêu đề ra. Nhiều chi bộ, đảng bộ đã giao nhiệm vụ làm công tác xóa đói, giảm nghèo, vận động học sinh đến lớp thành những chỉ tiêu đăng ký phấn đấu của đảng viên hằng năm. Công tác cán bộ đã có nhiều chuyển biến tích cực. Huyện ủy thực hiện điều động, bố trí cán bộ có năng lực, trình độ lý luận, chuyên môn vững vàng trực tiếp đảm nhận những phần việc quan trọng trong công tác đảng, chính quyền và các đoàn thể, mặt trận. Đây là cốt lõi của vấn đề để từng bước tạo động lực mới trong công tác chăm lo phát triển đảng, bố trí cán bộ và xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh. Cách đây 15 năm, Đảng bộ Sơn Tây có khoảng 255 đảng viên, thì đến tháng 5-2009 đã có hơn 761 đảng viên và năm 2005 chỉ có 11 tổ chức cơ sở đảng thì đến tháng 5-2009 đã có 24 tổ chức cơ sở đảng. Ngoài việc tăng nhanh số lượng đảng viên, các chi bộ, đảng bộ thì hằng năm cả huyện có từ 58 đến 76% số tổ chức cơ sở đảng đạt trong sạch, vững mạnh và hiện nay không còn tổ chức cơ sở đảng yếu kém. Niềm vui ấy được nhân lên khi Tỉnh ủy Quảng Ngãi xét công nhận đạt danh hiệu trong sạch, vững mạnh vào năm 2008... Đảng bộ Sơn Tây có một bước đi tuần tự, cơ bản chắc chắn và phù hợp công tác xây dựng đảng trong tình hình thực tiễn của địa phương. Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 6 (lần 2) đã được huyện ủy triển khai đồng bộ và thực hiện tự phê bình và phê bình làm cơ sở nâng cao nhận thức, trách nhiệm đảng viên. Từ đó hệ thống tổ chức quản lý đội ngũ cán bộ, đảng viên được củng cố. Năng lực quản lý Nhà nước được nâng cao đáng kể. Công tác cải cách hành chính (nhất là sửa đổi lề lối, quy chế làm việc) đã nâng cao trách nhiệm cá nhân đối với nhiệm vụ được giao. Thông qua các phong trào và hoạt động quần chúng đã tăng cường khối đoàn kết toàn dân ngay từ cơ sở, làm nền tảng vững chắc cho công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền vững mạnh. Tuy nhiên, thời gian qua, nhiều chi bộ, đảng bộ vẫn còn yếu kém nhiều mặt, hoạt động chưa ngang tầm nhiệm vụ. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy địa phương có lúc, có nơi chưa nhìn thẳng vào sự thật để đánh giá ưu, khuyết điểm và nhận trách nhiệm thuộc lĩnh vực mình điều hành, phụ trách. Có chi bộ, đảng bộ hoạt động cầm chừng, sức chiến đấu của đảng bị hạn chế. Có thể nói, dưới sự lãnh đạo của Huyện ủy và UBND huyện, đồng bào các dân tộc ở Sơn Tây đã tạo được bước đột phá trên nhiều lĩnh vực quan trọng, góp phần làm chuyển biến toàn diện khu căn cứ địa cách mạng vững chắc miền tây Quảng Ngãi năm xưa. Hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở hoạt động một cách đồng bộ, tạo được khối thống nhất, điều hành mọi lĩnh vực đạt hiệu quả cao. Bức tranh kinh tế-xã hội của huyện đã bắt đầu khởi sắc, nền sản xuất phát triển ổn định, đồng bào từng bước thoát khỏi tình trạng của huyện chậm phát triển. Huyện ủy Sơn Tây tiếp tục lãnh đạo Đảng bộ thực hiện tốt những nội dung, giải pháp: Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Đây được coi là biện pháp tích cực trong công tác củng cố, kiện toàn bộ máy quản lý nhà nước. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của HĐND và UBND các cấp; tiếp tục thực hiện cải cách hành chính, thực hiện có hiệu quả cơ chế "một cửa"; chú trọng cụ thể hóa Nghị quyết của Đảng trong quản lý kinh tế, trong phòng, chống tham nhũng và các tệ nạn xã hội, chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính. Tập trung chỉ đạo nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, chất lượng đội ngũ cán bộ đảng viên. Các cấp ủy đảng coi đây là nhiệm vụ then chốt, phải quán triệt đầy đủ, sâu sắc nội dung nhiệm vụ xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh. Mọi tổ chức cơ sở đảng đều phải có trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo, nhiệm vụ này trở thành phong trào thi đua thường xuyên của tổ chức cơ sở đảng trong cơ quan, đơn vị, địa phương. Các chi bộ, đảng bộ phải xây dựng mục tiêu, giải pháp phù hợp yêu cầu thực tiễn của đơn vị theo năm tiêu chuẩn đã được trung ương, tỉnh và huyện quy định cho các loại hình tổ chức cơ sở đảng. Kiện toàn tổ chức cơ sở đảng gắn với nâng chất lượng lãnh đạo, điều hành, hoạt động của hệ thống chính trị cơ sở. Chỉ đạo thực hiện tốt các bước của Cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh", kịp thời tổng kết các chỉ thị, nghị quyết của Đảng. Phát huy vai trò lãnh đạo của Đảng bằng gương mẫu của cán bộ, đảng viên. Các cấp ủy đảng yêu cầu mỗi cán bộ, đảng viên phải gương mẫu; đồng thời giáo dục vận động gia đình giữ gìn phẩm chất đạo đức cách mạng, chấp hành đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước. Mỗi gia đình cán bộ, đảng viên biết làm kinh tế giỏi, làm giàu chính đáng sẽ động viên bà con trong thôn, bản làm theo, góp phần xóa hộ đói, giảm hộ nghèo và xây dựng đời sống văn hóa mới ở khu dân cư. Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ từng bước đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ các chi bộ, đảng bộ đánh giá một cách nghiêm túc về phẩm chất và năng lực của đội ngũ cán bộ để kiện toàn, sắp xếp, bố trí công tác hợp lý, vừa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trước mắt, vừa bảo đảm công tác quy hoạch lâu dài. Tổ chức tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ nhằm thực hiện có hiệu quả chương trình hành động của huyện ủy, tỉnh ủy về phát triển nguồn nhân lực đến năm 2010 và định hướng đến năm 2015. Bài và ảnh: Minh Trí