Từ đầu năm 2016 đến nay, huyện Định Hóa có 772 hộ đồng bào dân tộc thiểu số được hỗ trợ mua máy móc, nông cụ và 211 hộ được hỗ trợ đất sản xuất với tổng kinh phí trên 7,5 tỷ đồng.

Huyen Dinh Hoa su dung cac nguon von dau tu hieu qua - Anh 1

Từ nguồn vốn của Chương trình 135, các xã, thị trấn của huyện đã đầu tư xây dựng mới 62 công trình hạ tầng với tổng vốn trên 18 tỷ đồng; hỗ trợ người dân phát triển sản xuất thông qua các lớp tập huấn chuyển giao khoa học- kỹ thuật, hỗ trợ cây giống, vật nuôi…với kinh phí 6,4 tỷ đồng.

Các nguồn vốn đầu tư đảm bảo chế độ chính sách và phát huy hiệu quả.