Theo UBND huyện Châu Thành, hiện nay trên địa bàn huyện có 18 chợ hạng 3, được đầu tư xây dựng trước năm 2008 từ nguồn ngân sách nhà nước, chỉ có chợ Phước Vinh xây dựng năm 2009 và chợ Hảo Đước xây dựng năm 2011. Trong số này, chỉ có chợ Hòa Bình (xã Thành Long), chợ Biên Giới (xã Biên Giới) là có nguồn thu khá còn 16 chợ còn lại nguồn thu thấp không bảo đảm chi phí quản lý.

Huyen Chau Thanh, Tay Ninh: 16 cho thu khong du chi - Anh 1

Hiện đa số các chợ đã bị xuống cấp, một số chợ giải tỏa để chờ đầu tư xây mới nên tiểu thương phải buôn bán tạm bên ngoài nên nguồn thu ít không đủ để cải tạo, nâng cấp chợ (mức thu theo Quyết định số 52/2014/QĐ-UB ngày 8-9-2014 của UBND tỉnh.

Theo ông Đỗ Thanh Hải, Chủ tịch UBND huyện Châu Thành, hiện các chợ đang gặp nhiều vướng mắc, khó khăn: Quá trình thực hiện việc huy động vốn để xây dựng chợ chưa có hướng dẫn cụ thể của UBND tỉnh, cụ thể: Tại điểm a, khoản 5 Điều 5 Nghị định số 02/2003/NĐCP ngày 14-1-2003 của Chính phủ về phát triển và quản lý chợ quy định: “Chủ đầu tư xây dựng chợ được quyền: Huy động vốn để xây dựng chợ trên cơ sở thỏa thuận với thương nhân đăng ký sử dụng hoặc thuê điểm kinh doanh tại chợ và các nguồn vốn khác của nhân dân đóng góp theo quy định của pháp luật và hướng dẫn cụ thể của UBND tỉnh”.

Còn tại khoản 3, Điều 11 và điểm c, khoản 1, Điều 15 Nghị định số 02/2003/NĐCP quy định: “ Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định cụ thể việc sử dụng, thuê, thời hạn và các biện pháp quản lý địa điểm kinh doanh tại chợ phù hợp với tính chất từng loại chợ và tình hình cụ thể của địa phương” nhưng tại Quyết định số 52/2014/QĐ-UBND ngày 8-9-2014 của UBND tỉnh Tây Ninh, về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng tiền phí chợ trên địa bàn tỉnh Tây Ninh (cụ thể hóa Nghị quyết số 15/2014/NQ-HĐND ngày 16-7-2014 của Hội đồng Nhân dân tỉnh Tây Ninh) còn nhiều bất cập, nên thiếu cơ chế khuyến khích thu hút đầu tư.

Có thể ví dụ: Về phí chợ: mức thu còn thấp không bảo đảm nguồn thu quản lý điều hành chợ; phí chợ chưa nêu rõ bao gồm những khoản nào; mức thu phí chợ huyện chỉ quy định một mức thu (chẳng hạn như: hộ kinh doanh cố định, chợ hạng 2 vùng huyện 3.000đ/hộ/ngày; chợ hạng 3: 2.000đ/hộ/ngày); Phí chợ chưa phân theo từng hình thức đầu tư (Chợ do Nhà nước đầu tư xây dựng; Chợ do Nhà nước đầu tư một phần và một phần do thành phần khác đóng góp xây dựng chợ; Chợ do Nhân dân đóng góp xây dựng (các hộ kinh doanh đóng góp và Chợ do thương nhân đầu tư, quản lý và kinh doanh khai thác.

Trong Quyết định 52, chợ phân theo 3 hạng, nhưng phân theo khu vực chưa phù hợp, chẳng hạn như: chợ đô thị, chợ nông thôn, chợ vùng sâu, vùng xa, điều kiện khó khăn mức thu thấp. Hơn nữa, những nội dung trên được nêu rõ tại điểm a khoản 2 Điều 3 của Thông tư số 02/2014/TT-BTC ngày 2-1-2014 của Bộ Tài chính Hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quy định. Theo ông Hải, UBND huyện cũng đã có sự thao khảo các Nghị quyết HĐND của một số địa phương xung quanh và họ đang làm rất tốt các vấn đề này để thúc đẩy sự phát triển các chợ trên địa bàn của mình.