QĐND - Ngày 2-5, Thủ trưởng Tổng cục Chính trị (TCCT) vừa ký Văn bản số 559 hướng dẫn việc khen thưởng tổ chức đảng và đảng viên trong Đảng bộ Quân đội theo quy định Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam (khóa XI). TCCT xác định: Khen thưởng tổ chức đảng và đảng viên nhằm động viên kịp thời tổ chức đảng và đảng viên tiếp tục phát huy ưu điểm, thành tích đã đạt được trong công tác xây dựng Đảng; góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng và vai trò tiền phong gương mẫu của đội ngũ đảng viên. TCCT yêu cầu trong xem xét, thẩm định và xét duyệt khen thưởng phải có sự lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ của cấp ủy các cấp, trách nhiệm của cơ quan chức năng, bảo đảm dân chủ, đoàn kết, khách quan, chính xác; gắn khen thưởng tổ chức đảng, đảng viên với xây dựng chi bộ, đảng bộ TSVM, cơ quan, đơn vị VMTD và kết quả hoàn thành nhiệm vụ của mỗi đảng viên.

QĐND - Ngày 2-5, Thủ trưởng Tổng cục Chính trị (TCCT) vừa ký Văn bản số 559 hướng dẫn việc khen thưởng tổ chức đảng và đảng viên trong Đảng bộ Quân đội theo quy định Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam (khóa XI). TCCT xác định: Khen thưởng tổ chức đảng và đảng viên nhằm động viên kịp thời tổ chức đảng và đảng viên tiếp tục phát huy ưu điểm, thành tích đã đạt được trong công tác xây dựng Đảng; góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng và vai trò tiền phong gương mẫu của đội ngũ đảng viên. TCCT yêu cầu trong xem xét, thẩm định và xét duyệt khen thưởng phải có sự lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ của cấp ủy các cấp, trách nhiệm của cơ quan chức năng, bảo đảm dân chủ, đoàn kết, khách quan, chính xác; gắn khen thưởng tổ chức đảng, đảng viên với xây dựng chi bộ, đảng bộ TSVM, cơ quan, đơn vị VMTD và kết quả hoàn thành nhiệm vụ của mỗi đảng viên.

Hướng dẫn của TCCT cũng xác định rõ đối tượng, hình thức, tỷ lệ khen thưởng đối với tổ chức đảng và đảng viên. Ngoài việc xem xét khen thưởng theo định kỳ, TCCT yêu cầu các cấp ủy đảng chú trọng việc xem xét khen thưởng không theo định kỳ đối với tổ chức đảng và đảng viên đạt được thành tích đặc biệt xuất sắc, tiêu biểu trong thực hiện nhiệm vụ trên từng lĩnh vực công tác.

Hướng dẫn này thay cho Hướng dẫn số 580, ngày 6-6-2007 của TCCT về khen thưởng tổ chức đảng và đảng viên trong Đảng bộ Quân đội và có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Lê Long Khánh